Call Us: (046) 483-5307  |  Follow Us::  Tagaytay Wedding Cafe FacebookTagaytay Wedding Cafe TwitterTagaytay Wedding Cafe Google PlusTagaytay Wedding Cafe InstagramTagaytay Wedding Cafe PinterestTagaytay Wedding Cafe TumblrTagaytay Wedding Cafe WordpressTagaytay Wedding Cafe Linkedin        
Back To Wedding TipsBlog 64 of 94Prev   Next


Ang Tradisyunal Na Kasalang Pilipino!

Publish On 2015-12-15 , 10:56 AM

Ang tradisyunal na kasalang Pilipno ay nagsisimula sa pamamanhikan, kung saan maghaharap sa isang piging o munting salu-salo ang pamilya ng lalaki at babaeng nagnanais na makasal. Sa pagkakataong iyon piinag-uusapan at pinagkakasunduan ang mga detalye ng magaganap na kasalan. Mahusay na pinagpaplanuhan ng magkabilang panig kung kalian at saan gaganapin nag kasalan  at ang mga hangganan ng mga gastusin ng bawat pamilya.

Pamamanhikan. Photo credits to the owner.

Sa panahon din ng pamamanhikan ang pagbibigay ng lalaki ng dote o bigay kaya para sa pamilya ng babae. Ang dote ay maaring lupa, kalabaw, kabayo, mahahalagang bagay o di kaya` naman ay salapi.

Matapos ang pamamanhikan, maiiwan ang lalaki sa bahay nnga babae upang magsilbi. Tinatawag itong panghihinuyo.

Gagawin ng lalaki ang mga gawaing maaring makatulong sa pamilya ng ginigiliw. Magsisibak ng kahoy, sasalok ng tubig, tutulong sa mga gawain sa bukid, mangingisda o di kaya naman ay mangangaso. Bagaman nasa tahanan ng babae ang lalaki, hindi sila maaring matulog ng magkasiping. Mananatili duon ang lalaki hanggang sa huling isang linggo bago ang kasalan.

Bispiras Ng Kasalan

Ang bispiras ng kasalan ay ang huling araw at gabi bago ang kaganapan. Ito ang pinaka-aabalang araw sapagakat sa araw na iyon inihahanda ang mga pagkain at kagamitan para sa kasal. Nagtutulungan ang dalawang panig sa lahat ng mga gawain.

Masaya rin ang araw na ito sapagkat habang ginagawa ang mga paghahanda ay nagiinuman, nagsasayawan, at nagkakaroon ng mga katuwaan ang pamilya ng lalaki at babae kasama ng mga nagsisitulong sa pagahahanda.

Ang Araw ng Kasal

Ang mismong araw ng kasal ay puno ng imosyon. Madarama ng bawat ang pinaghalong lungkot at saya, sapagka`t hindi maiiwasan ng mga magulang na isipin ang nalalapit na pagkawaly ng maga anak upang harapin ang masalimuot at waknngg kasiguruhang buhay may asawa. Masaya din sila sapagkat  nangangahulugan iyon na napalaki nila ng maayos at mabuti ang kanilang mga anak at ngayon nga ay may kakayahan na silang magtayo ng sariling pamilya.

Nahahati sa limang parte ang kasalan. Ito ay ang:

  • Paghahatid sa altar
  • Pagtanggap
  • Pagsusumpaan
  • Pagsalubong
  • Pagbubunyi

Inihahatid ang babae ng kanyang ama patungo sa harap ng altar kung saan naghihintay ang lalaki. Ito ay isisinasagawa sa saliw ng tradisyunal na himig pangkasal. Nagmamartsa ang ama ta babae kasunod ng mga abay o mga pares ng binata at dalaga.

Pagdating ng babae sa harap ng altar ay magalang na kukuhanin ng lalaki ang kamay ng babae mula sa kamay ng ama nito. Ito ng tagpo ng pgatanggap. Isa ito sa pinaka madaminng tagpo sa kasalan. Ipinapangako ng lalaki sa ama ng babae na  igagalang, mamahalin at aalagaan nito ang kanyang anak.

Matapos ang pagtanggap ay luluhod ng babae at lalaki sa harap ng altar, kasama ng mga saksi, kung saan naroroon ang pari na siyang magsasagawa ng seremonya ng kasal. Nagkakaroon ng panalangin at pagbabasbas at pagkatapos ay ipinapahayag ng magkasintahan na tinatanggap nila ang isat-isa bilang asawa. Matapos ang sumpaan ay isinusuot ng nila ang singsing na sumisimbulo na sila ay ganap nang mag-asawa. Iniuutos ng pari na maaari nang hagkan ng lalaki ang kanyang asawa. Ito ang simbolo na nagmamarka ng pagtatapos ng seremonya.

Matapos ang seremonya masayang sinasalubong ng mga kaanak, kaibigan at mga nagsidalo ang bagong mag-asawa. Hinahagisan sila ng barya, bigas at mga talutot ng bulaklak. Inihahagis ng babae ang pumpon ng bulaklak na pinag-aagawan ng mga kadalagahan. Pinaniniwalaang ang makasasambot nito ay ang susunod na ikakasal. Samantala ihahagis naman na lalaki ang gater sasaluhin ng mga lalaki isusuot ito ng mapalad na lalaking makasasalo sa babaeng nakasalo ng pumpon ng bulaklak

Pagadating sa tahanan masayang ipinagbubunyi ang bagong kasal. Tumatanggap sila ng samut-saring regalo. Isa sa pinaka-aabangan ay ang pagsasayaw ng lalaki at babae kung saan sinasabitan sila ng pera habang sumasayaw.. naglilibot din sila tangan ang bote ng alak. Pinaiinon nila ng alak ang mga panauhin na nagaabot naman ng pera sa abot ng kanilang makakaya. Matapos aang pagbubnyi ay iiwan na ng bagong kasal ang nagkakasiyahang mga panauhin upang magtuloy sa kanilang Pulot Gata o ang kanilang unang gabi biilang mag-asawa.

Source: http://kulturang-noypi.blogspot.com/2013/10/ang-tradisyunal-na-kasalang-pilipino_9302.html